Kiểu upload: Công khai Bí mật

                   Các phần mở rộng cho phép: .KHI BạN NHìN THấY DòNG CHữ NàY, and .TứC Là BạN KHôNG Có QUYềN UPLOAD ảNHYêU CầU đăNG NHậP để Có THể UPLOAD